<source id="v77gz"></source>
  <u id="v77gz"><p id="v77gz"></p></u>

   <samp id="v77gz"></samp>

   <var id="v77gz"><td id="v77gz"><ins id="v77gz"></ins></td></var>

   <video id="v77gz"></video>
   <source id="v77gz"></source>
  1. 江蘇省高校計算機等級考試命題研究院 江蘇省高校計算機等級考試輔導
   2013春江蘇省計算機二級VB上機真題2

   一、改錯題

   【題目】

     本程序的功能是找出給定范圍內因子個數最多的整數.程序界面參加下圖

   (本程序界面由1ListBox、1Label、1TextBox1CommandButton組成,所有對象均采用缺省名)

    

   Option Explicit

   Option Base 1

   Private Sub Command1_Click()

     Dim i As integer,j as integer,m as integer,n as integer

     Dim s As String, mx as integer

     Dim yz() as integer,c() as integer

     m=15: n=35

     Redim c(m:n)

     For i=m to n

      s=i & ":"

      Call qyz(i,yz)

      c(i)=Ubound(yz)

      For j=1 to Ubound(yz)

          s=s & yz(j) &","

      next j

      s=Left(s,len(s)-1)

      List1.Additem s

     Next i

     mx=c(1)

     For i=m to n

       if c(i)>mx then mx=c(i)

     Next i

     For i=m to n

       if c(i)=mx then Text1.text=text1.text & i & ","

     Next i

     Text1.Text=Left(Text1.text,Len(text1.text)-1)

   End Sub

    

   Private Sub qyz(Byval n as integer,yz() as integer)

     Dim i as integer,p as integer

     For i=1 to n-1

       if n mod i=0 then

          p=p+1

          Redim yz(p)

          yz(p)=i

       End if

     next i

   End Sub

    

   1.新建工程,按參考界面形式創建窗體,再從T盤根目錄下的err.txt文件中將有錯誤的程序代碼復制到代碼編輯器窗口中或自行輸入上述代碼,改正程序中的錯誤。

    2.改錯時,不得增加或刪除語句,但可適當調整語句的位置。

    3.將窗體文件和工程文件分別命名為F1P1,并保存到T盤的根目錄下。

    

   二、編程題

   【題目】

      編寫程序,輸入一個對稱數,求比該對稱數大的最近的一個對稱數,所以對稱數是指正讀與倒讀都相同的整數,例如12321就是一個對稱數

   【編程要求】

    1.程序界面參見下圖,編程時不得增加或減少界面對象或改變對象的種類,窗體及界面元素大小適中,且均可見

     

    

    2.運行程序,在“對稱數n:”文本框中輸入一個整數,按運行按鈕,判斷輸入的數是否為對稱數,如果是,則計算機下一個對稱數,并顯示結果,否則,顯示如圖所示

   中文在线字幕第一页_中文字幕高跟丝袜作品番号_亚洲中文无无码第_日本亚洲欧美国产日韩a??y_在线观看亚洲av无码专区